THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế do pháp luật quy định, có tác động to lớn đến nền kinh tế cũng như đời sống xã hội. Nó góp phần điều tiết hoạt động sản xuất, đóng góp vào ngân sách nhà nước và xây dựng môi trường sống lành mạnh. Vậy thuế bảo vệ môi trường là gì?...