Báo cáo tài chính là cụm từ khá quen thuộc trong nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp hiện nay. Theo đó, báo cáo tài chính như một thư ký thống kê lại tất cả những hoạt động kinh doanh và liên quan đến ngân sách của doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu về khái niệm báo cáo tài chính và báo cáo tài chính tài chính gồm những gì trong bài viết sau!

báo cáo tài chính gồm những gì 01

Báo cáo tài chính gồm những gì và cần lưu ý gì

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là báo cáo được tổng hợp đầy đủ về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình về tài chính, kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. 

Theo đó một báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế cần phải có đầy đủ và đúng yêu cầu của cơ quan thuế. Dựa vào BCTC, doanh nghiệp sẽ đưa ra được những hướng đi trong tương lai nhằm giúp doanh nghiệp phát triển hơn và có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số cho công ty.

Có thể xem bản báo cáo tài chính chính của doanh nghiệp là phương tiện trình bày về khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm như chủ doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế hay các cơ quan chức năng…

Theo quy định thì tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, thành phần kinh tế đều sẽ phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. 

 • Với các công ty hay tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm thì còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm.
 • Với doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thì ngoài BCTC năm còn phải lập BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Riêng với tổng công ty nhà nước và các DN nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc thì còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BTCT hợp.

báo cáo tài chính gồm những gì 01

Báo cáo tài chính gồm những gì và cần lưu ý gì

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với các công tác quản lý doanh nghiệp, cũng như đối với các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm.

 • BCTC là những báo cáo được trình bày một cách tổng quát, phản ánh đầy đủ và tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
 • BCTC cũng cung cấp đầy đủ những thông tin kinh tế, tài chính nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua. Nó sẽ giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • BCTC chính là căn cứ quan trọng đề ra các quyết định về quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc quyết định đầu tư của chính chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ của doanh nghiệp.
 • BCTC còn là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp.
 • Và cũng là căn cứ khoa học nhằm mục đích đề ra các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC, Phần 3, Mục I, Điểm 3 – Hệ thống BCTC doanh nghiệp vừa và nhỏ có những quy định rõ ràng như sau:

Báo cáo tài chính quy định áp dụng cho công ty nhỏ và vừa bao gồm:

Bản báo cáo bắt buộc

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Báo cáo tài chính gửi cho thuế quan.
 • Bảng cân đối tài khoản.

báo cáo tài chính gồm những gì

Báo cáo tài chính gồm những gì và cần lưu ý gì

Bản báo cáo không yêu cầu mà khuyến khích lập

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ số B03-DNN

Ngoài ra, nhằm mục đích tạo ra nhu cầu điều hành, chỉ đạo và điều hành hoạt động phân phối, buôn bán kinh doanh, những doanh nghiệp có thể lập thêm các:

 • Bảng báo cáo tài chính chi tiết khác.
 • Bảng báo cáo tài chính quy định cho các công tác xã: Bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Chú ý khi lập Báo cáo tài chính gồm những gì?

 • Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào, ngành nghề hay thuộc thành phần kinh tế nào thì cũng phải lập và trình bày BCTC. Do đó trong trường hợp doanh nghiệp bạn không có bộ phận kế toán hoặc bộ phận kế toán không chuyên nghiệp vụ này thì có thể sử dụng dịch vụ kế toán tại Bepro để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.
 • Nếu có nhu cầu khác trong công tác quản lý thì doanh nghiệp có thiết kế và lập thêm các báo cáo cần thiết.
 • Nếu trong các báo cáo có những thành phần doanh nghiệp không có số liệu thì có thể 

Báo cáo tài chính giúp phản ánh tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp. Các con số trong bản báo cáo sẽ nói lên tiềm năng, rủi ro của doanh nghiệp hiện tại, cũng như các định hướng trong tương lai. Vì thế hãy tìm hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính để thực hiện đúng quy định.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT