Nghiệm thu chính là việc thẩm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được hoàn thành. Việc nghiệm thu chất lượng sản phẩm nhằm xúc tiến cho giai đoạn cuối trong việc chuẩn bị lập Biên bản thanh lý hợp đồng. Do đó cùng tìm hiểu về mẫu biên bản nghiệm thu mà Bepro.vn cập nhật dưới đây!

 

mẫu biên bản nghiệm thu

Cập nhật mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm mới nhất

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm chính là biên bản kiểm nghiệm và bàn giao của doanh nghiệp sau khi hoàn thành các công việc, thủ tục lắp đặt, giao hàng đầy đủ theo hợp đồng hoặc đơn hàng đã thỏa thuận trước đó. 

Theo đó mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ sẽ có mặt và thỏa thuận của bên giao và bên nhận nhằm đảm bảo tính hợp pháp và thực hiện theo đúng hợp đồng đã cam kết của hai bên.

Các nội dung chính cần trình bày của một mẫu biên bản nghiệm thu chuẩn là thông tin về sản phẩm, dịch vụ, số hợp đồng, thời gian và địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao. Theo đó thông tin về hai bên tham gia kiểm nghiệm cần ghi chép một cách rõ ràng để làm căn cứ đối chiếu sau này.

Phần nội dung quan trọng nhất đó là kết quả kiểm tra nghiệm thu, nếu cùng lúc nghiệm thu nhiều sản phẩm, dịch vụ thì bạn có thể lập bảng ghi rõ mô tả sản phẩm, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, yêu cầu đơn hàng, kết quả kiểm tra và cuối cùng là kết luận của ban kiểm nghiệm.

Ngoài ra bạn cũng có thể chuẩn bị thêm biên bản giao nhận để thực hiện việc ghi chép giao nhận hàng hóa, các giấy tờ cần thiết sao cho rõ ràng và chi tiết nhất. Việc thỏa thuận ký kết biên bản giao nhận này sẽ giúp cho đôi bên có căn cứ ràng buộc trách nhiệm với nhau và đảm bảo được quyền lợi của các bên không xảy ra tranh chấp.

mẫu biên bản nghiệm thu 01

Cập nhật mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm mới nhất

Mẫu biên bản nghiệm thu

Cập nhật nội dung mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mới nhất ngay dưới đây!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm…………..

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

Đại diện: Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Giấy phép kinh doanh số:

Mã số thuế:

Tài khoản:

Tại ngân hàng:

Bên B: CÔNG Ty…

Đại diện: Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại

Giấy phép kinh doanh số:

Mã số thuế:

Tài khoản:

Tại ngân hàng:

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số……./ngày…..tháng……năm…………như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho bên A:

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:

+ Bên A thanh toán cho bên B:

– Tổng số tiền:

– Bằng chữ:

(Chưa bao gồm 10 % thuế VAT )

Xác nhận đã bàn giao

Điều 2: Kết luận:

+ Bên A đã thực hiện việc kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ….

+ Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ ………………Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……………………đã bàn giao.

+ Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

Lưu ý: Bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng sẽ được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

                       ĐẠI DIỆN BÊN GIAO                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

                         (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản kiểm nghiệm chuẩn

Các mẫu biên bản kiểm nghiệm chuẩn hiện nay

Mẫu kiểm nghiệm và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

– Sản phẩm/Dịch vụ:

– Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: 

– Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: 

– Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: Chức vụ:

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, bàn giao gồm:

Ông (bà) :             Chức vụ :

Ông (bà):              Chức vụ:

Ông (bà) :             Chức vụ:

3. Đại diện bên cung ứng:

Ông (bà):             Chức vụ: 

4. Đại diện bên sử dụng / kho:

Ông (bà) : Chức vụ : 

5. Kết quả kiểm tra:

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:

            TRƯỞNG BAN                                   CÁC THÀNH VIÊN                 BÊN CUNG ỨNG                 BÊN SỬ DỤNG/KHO

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                  (Ký và ghi rõ họ tên)             (Ký và ghi rõ họ tên)                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Vừa rồi là những cập nhật mới nhất về mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm, bạn có thể tham khảo và sử dụng cho các nghiệp vụ doanh nghiệp của mình.

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT