Khoản chi phí thuế TNDN thể hiện giá trị của số thuế mà doanh nghiệp phải trả trong năm hiện tại. Đây chính là loại thuế mà bất cứ doanh nghiệp nào đang hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải chú ý tới. Cùng tìm hiểu về chi phí này và cách hạch toán thuế TNDN trong bài viết dưới đây!

hạch toán thuế tndn

Tìm hiểu những cách hạch toán thuế TNDN mới nhất

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – Tài khoản 821

Chi phí thuế TNDN là số thuế thu nhập mà doanh nghiệp cần phải nộp được tính trên phần thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập hiện hành mà doanh nghiệp cần phải chịu. 

Theo chế độ kế toán và quyết toán thuế TNDN thì công thức xác định chi phí thuế TNDN hiện hành như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Lợi nhuận kế toán trước thuế + Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế – Điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế) x Thuế suất thuế TNDN hiện hành

Theo đó:

  • Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế chính là các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
  • Phần điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế chính là các khoản thu nhập không chịu thuế, thu nhập miễn thuế, các khoản chuyển lỗ trong vòng 5 năm trở lại…

Nguyên tắc kế toán

Theo nguyên tắc kế toán thuế TNDN hiện hành theo thông tư 200/2014/TT/BTC quy định như sau:

  • Hàng quý kế toán sẽ căn cứ vào chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Vào cuối năm tài chính thì sẽ căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn con số phải nộp cho năm đó thì kế toán ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Trường hợp số thuế TNDN tạm phải nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp của năm đó thì kế toán cần phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là số chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.
  • Khi lập BCTC thì kế toán cần phải kế chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh vào tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh để có thể xác định lợi nhuận sau thuế trong kỳ kế toán.
  • Trường hợp phát hiện ra sai sót không trọng yếu liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước thì doanh nghiệp được hạch toán tăng hoặc giảm số thuế TNDN phải nộp của các năm trước vào phần chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm phát hiện sai sót.
  • Đối với các sai sót trọng yếu thì kế toán điều chỉnh hồi tố.

hạch toán thuế tndn 02

Tìm hiểu những cách hạch toán thuế TNDN mới nhất

Cách hạch toán thuế TNDN – Tài khoản 821

Hạch toán thuế TNDN tạm nộp hàng quý

Hàng quý, khi xác định khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế TNDN tạm phải nộp vào phần ngân sách nhà nước. Căn cứ vào chứng từ nộp thuế TNDN để ghi nhận số thuế TNDN phải nộp  vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như sau:

Hạch toán chi phí thuế TNDN:

          Nợ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

                    Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch toán số tiền thuế TNDN đã tạm nộp:

          Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

                    Có các TK 111, 112.

Cuối năm tài chính

Căn cứ vào số thuế TNDN thực tế cần phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo cần phải nộp:

Trường hợp nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế cần phải nộp trong năm lớn hơn số thuế TNDN tạm phải nộp:

Nợ TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

         Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trường hợp nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế cần phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cần ghi như sau:

         Có TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

hạch toán thuế tndn 01

Tìm hiểu những cách hạch toán thuế TNDN mới nhất

Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước

Trong trường hợp phát hiện ra sai sót không trọng yếu của các năm trước có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng hoặc giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào phần chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.

Trong trường hợp sai sót không trọng yếu của các năm trước dẫn đến phải nộp bổ sung thuế TNDN của các năm trước thì doanh nghiệp điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại sẽ ghi như sau:

Nợ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

         Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trường hợp sai sót không trọng yếu của các năm trước dẫn đến việc được giảm số thuế TNDN phải nộp thì doanh nghiệp cần điều chỉnh giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại, ghi như sau:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

         Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập ghi như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

         Có TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nếu TK 821 có số phát sinh nợ nhỏ hơn số phát sinh có thì số chênh lệch, ghi

Nợ TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

         Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Việc hạch toán thuế TNDN rất quan trọng và cần thiết cho doanh nghiệp. Do đó nếu doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề hạch toán thuế TNDN hay các nghiệp vụ kế toán khác, có thể liên hệ đến công ty kế toán dịch vụ Bepro.vn. Liên hệ qua hotline 093.196.8383 để được hỗ trợ nhanh chóng!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT