QUY LUẬT GIÁ TRỊ 

QUY LUẬT GIÁ TRỊ 

Quy luật giá trị là một trong những quy luật căn bản trong hệ thống quy luật kinh tế. Đây là quy luật tác động rất lớn đến thị trường kinh tế hiện nay và góp phần kích thích, lưu thông hàng hóa. Vậy quy luật giá trị là gì? Nội dung, tác động của quy luật này như thế...