Mức lương tối thiểu vùng 2021 và những thay đổi quan trọng

Mức lương tối thiểu vùng 2021 và những thay đổi quan trọng

Mức lương tối thiểu vùng 2021 được hiểu là mức lương thấp nhất làm cơ sở để NLĐ và doanh nghiệp thỏa thuận với nhau. Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng và được ấn định theo tháng, giờ. Mà không còn khái niệm ‘lương tối thiểu ngành’....