HỆ SINH THÁI LÀ GÌ? 

HỆ SINH THÁI LÀ GÌ? 

Hệ sinh thái có ý nghĩa to lớn đối với con người. Nó góp phần vào công cuộc xây dựng môi trường sống thân thiện, cải thiện nền kinh tế cũng như có những đóng góp lớn lao khác. Bảo vệ hệ sinh thái là bảo vệ cuộc sống và môi trường sống của con người. Vậy hệ sinh thái...