VI PHẠM KỶ LUẬT LÀ GÌ?

VI PHẠM KỶ LUẬT LÀ GÌ?

Để hiểu vi phạm kỷ luật là gì, trước hết chúng ta cần hiểu kỷ luật là gì? Kỷ luật là những quy tắc, quy định chung, quy tắc xử sự chung trong một môi trường nào đó do cơ quan nhà nước hay tổ chức đặt ra.