Hạch toán tiền lương của doanh nghiệp năm 2021

Hạch toán tiền lương của doanh nghiệp năm 2021

Hạch toán tiền lương là một trong những chi phí quan trọng cấu thành nên chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy kế toán tiền lương là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp. Cuối tháng kế toán cần phải tính tiền lương để thanh toán lương cho người lao động. Đi kèm với tiền...