Luật kinh tế là gì và đối tượng điều chỉnh của chủ thể 

Luật kinh tế là gì và đối tượng điều chỉnh của chủ thể 

Luật kinh tế là gì và chủ thể ra sao vẫn chưa có nhiều người thật sự hiểu rõ. Ở Việt Nam, luật kinh tế ra đời và được thừa nhận như ngành luật độc lập. Đó là bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật kinh tế. Đến nay, luật kinh tế vẫn còn tồn tại và phát triển về nội...