Quy chế dân chủ ở cơ sở doanh nghiệp cần phải biết

Quy chế dân chủ ở cơ sở doanh nghiệp cần phải biết

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động và doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế tại nơi làm việc. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng...