Quy chế làm việc của chi bộ gồm những nội dung quy định như thế nào? Nguyên tắc, chế độ được áp dụng ra sao? Tất cả những thắc mắc đó sẽ được bePro.vn giải đáp thông qua nội dung bài viết dưới đây. 

 

Nguyên tắc làm việc của chi bộ 

 

Căn cứ theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì Chi ủy, Chi bộ phụ trách, tuân thủ nghiêm túc. Theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi Chi ủy viên và đội ngũ đảng viên. Đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng.

Chi bộ sẽ Đề ra biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, dựa trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình. 

 

Quy chế làm việc của chi bộ theo quy định năm 2021

Quy chế làm việc của chi bộ theo quy định năm 2021

 

 

Các nội dung cần có trong quy chế làm việc của chi bộ

 

– Đảng bộ, chi bộ nào ban hành quy chế, quy chế số bao nhiêu. Kèm theo ngày tháng năm thực hiện quy chế.

– Căn cứ khi ban hành quy chế làm việc chi bộ.

– Quy định về chức năng và nhiệm vụ của chi bộ.

– Trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân trong chi bộ. Trách nhiệm và quyền hạn của tập thể. 

– Quy định về nguyên tắc và chế độ làm việc của chi bộ.

– Quan hệ công tác của chi bộ với các cơ quan, đơn vị khác.

– Điều khoản thi hành của quy chế.

– Bí thư chi bộ thay mặt chi bộ để ký tên vào quy chế làm việc.

 

Quy chế làm việc của chi bộ theo quy định năm 2021

Quy định làm việc của chi bộ theo quy định năm 2021

 

 

Mẫu quy chế làm việc của chi bộ

 

MẪU QUY CHẾ DÀNH CHO CHI BỘ CƠ SỞ

—–

ĐẢNG BỘ KHỐI 

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

CHI BỘ …………………..

  *

Số      -QC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Bình Thuận, ngày tháng năm ……

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI BỘ ……………., NHIỆM KỲ ………

—–

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XI).

– Căn cứ Quy định số ……..-QĐ/TW [1] ngày …….. của Ban Chấp hành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ của ………………………………. 

– Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ ……… nhiệm kỳ……….

Chi bộ thống nhất ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ, nhiệm kỳ …….. như sau:

 

Điều 1: Chức năng của chi bộ

Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan (đơn vị). Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động. Xây dựng chi bộ và cơ quan (đơn vị) vững mạnh.

 

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của chi bộ

 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

– Lãnh đạo đảng viên và quần chúng tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

– Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu.

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ về an ninh – quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị. Và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan (đơn vị).

 

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

– Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng trong chi bộ. 

– Kịp thời phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng. Các chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của cơ quan (đơn vị).

– Lãnh đạo đảng viên và quần chúng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống.

 

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

– Tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp. Các bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan (đơn vị) theo quy định.

– Đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức. Và cán bộ của cơ quan (đơn vị) thuộc thẩm quyền của cấp trên.

 

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội.

Lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội trong cơ quan (đơn vị) xây dựng tổ chức vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể.

 

Quy chế làm việc của chi bộ theo quy định năm 2021

Mẫu quy chế của chi bộ theo quy định Pháp luật

 

5. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

– Đề ra biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

– Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

– Quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên.

– Chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ…

– Xây dựng Chi ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả.

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

 

Lưu ý: 

Căn cứ vào Quy định chức năng, nhiệm vụ loại hình tổ chức cơ sở đảng do Ban Bí thư ban hành. Cấp ủy xây dựng dự thảo quy chế làm việc của chi bộ phù hợp với tình hình thực tế. Và các quy định của cấp ủy cấp trên. Lưu ý phải tổ chức lấy ý kiến của đảng viên trong chi bộ trước khi ban hành.

 

Kết luận: 

 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về quy chế làm việc của chi bộ theo quy định. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé! 

 

Thẻ: #mau, #quyche

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT