Báo cáo tài chính hợp nhất có mục đích thể hiện vị thế tổng thể của một tập đoàn tại một thời điểm và kết quả kinh doanh của một tập đoàn trong một thời kỳ nhất định. Cùng Bepro.vn tìm hiểu về BCTC hợp nhất là gì, cũng như nguyên tắc và quy trình lập BCTC hợp nhất này!

báo cáo tài chính hợp nhất 02

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì và quy trình lập báo cáo cơ bản

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất là BCTC của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Theo đó, báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo như quy định của chuẩn mực kế toán số 25.

BCTC hợp nhất sẽ phản ánh tình hình tài chính của công ty mẹ và công ty con trên góc độ 2 công ty này là một thể thống nhất (tập đoàn). Dù vậy tập đoàn này không có tư cách pháp nhân mà chỉ một đơn vị báo cáo. Nói cách khác, BCTC hợp nhất sẽ độc lập với BCTC riêng của công ty mẹ và công ty con.

Mục đích của việc lập BCTC hợp nhất

Mục đích của báo cáo này là tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, tình hình tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu một thời điểm kết thúc năm tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh cùng các lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của tập đoàn, tổng công ty như một doanh nghiệp độc lập.

Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính cho việc đánh giá tình hình kinh doanh, khả năng tạo tiền của tập đoàn, tổng công ty trong năm tài chính đã qua và dự đoán trong tương lai.

Đây là căn cứ quan trọng cho việc đề ra những quyết định quan trọng về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và kế hoạch đầu tư trong tương lai.

báo cáo tài chính hợp nhất

Mục đích của việc lập báo cáo tài chính hợp nhất

Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất

Hệ thống BCTC hợp nhất sẽ bao gồm BCTC hợp nhất năm và BCTC giữa niên độ. Trong đó bao gồm các bảng biểu sau:

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.
 • Thuyết minh BCTC hợp nhất.

Đối tượng  phải lập báo cáo tài chính hợp nhất

 • Tất cả những công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty có thể là sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một công ty khác.
 • Tất cả các tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động dựa theo mô hình có công ty con phải lập và nộp BCTC hợp nhất theo như quy định của Luật kế toán.

Nguyên tắc chung khi lập BCTC hợp nhất

BCTC hợp nhất được lập và trình bày dựa theo các nguyên tắc kế toán như BCTC của doanh nghiệp độc lập.

BCTC hợp nhất được lập dựa trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự trong toàn Tập đoàn. Nếu như công ty con sử dụng các chính sách kế toán khác với chính sách kế toán áp dụng thống nhất của tập đoàn thì công ty con cần phải có sự điều chỉnh thích hợp trước khi sử dụng cho hợp nhất.

BCTC riêng sử dụng để hợp nhất phải được thiết lập cho cùng một kỳ kế toán.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con cần phải được đưa vào BCTC hợp nhất kể từ ngày công ty mẹ nắm quyền quyền kiểm soát công ty con và chấm dứt vào ngày công ty mẹ thực sự chấm dứt quyền kiểm soát.

Trường hợp công ty mẹ có các công ty con lập BCTC bằng đồng tiền khác đồng tiền báo cáo của công ty mẹ thì trước khi hợp nhất BCTC, công ty mẹ cần phải chuyển đổi toàn bộ BCTC của các công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ.

báo cáo tài chính hợp nhất 01

Nguyên tắc chung khi lập BCTC hợp nhất

Quy trình lập BCTC hợp nhất

Bước 1: Thu nhập các báo cáo tài chính riêng và thực hiện các điều chỉnh và cộng hợp các chỉ tiêu tương ứng.

Bước 2: Thực hiện các bút toán điều chỉnh hợp nhất bao gồm:

 • Loại 1: Điều chỉnh chênh lệch giữa FV & GTGS trong tài sản thuần của công ty con.
 • Loại 2: Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con và ghi nhận các lợi thế thương mại & NCI tại thời điểm hợp nhất/
 • Loại 3: Phân bổ lợi thế thương mại nếu có.
 • Loại 4: Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong trong tập đoàn.
 • Loại 5: Xác định giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát tại thời điểm cuối kỳ.

Lưu ý: Với các năm kế toán sau thì ngoài điều chỉnh trên còn có  bút toán ghi nhận sự điều chỉnh đã thực hiện để lập BCTC hợp nhất của kỳ trước. Mục đích này là nhằm đảm bảo được tính lũy kế của các chỉ tiêu trên BCĐKT hợp nhất. Tuy nhiên thì với những bút toán ở kỳ trước đã điều chỉnh vào doanh thu/chi phí thì sang kỳ này sẽ điều chỉnh LNSTCPP để phản ánh ảnh hưởng cuối cùng của bút toán.

Bước 3: Lập bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết luận

Vừa rồi là những giới thiệu về báo cáo tài chính hợp nhất là gì cũng như quy trình lập báo cáo cơ bản nhất. Nếu có bất cứ thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm về các nghiệp vụ kế toán tài chính, quyết toán thuế… Hãy liên hệ đến với dịch vụ kế toán chuyên nghiệp Bepro.vn để được giải đáp chi tiết nhất!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT