Báo cáo tài chính là văn bản rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, không những phản ánh tình hình tài chính của công ty một cách trực quan mà nó còn là nguồn thông tin quan trọng cho các nghiệp vụ kế toán, nhà đầu tư… cùng tìm hiểu về báo cáo tài chính là gì trong bài viết dưới đây!

báo cáo tài chính là gì 01

Báo cáo tài chính là gì? Yêu cầu cơ bản khi lập BCTC

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính – BCTC ( tiếng anh là Financial Statement hoặc Financial Reports) là một loại hồ sơ bằng văn bản truyền đạt các thông tin về hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp hoặc của một tổ chức. 

Nói cách khác, báo cáo tài chính là một báo cáo phản ánh tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định như cuối quý hoặc cuối năm. Khi nhìn vào bản báo cáo tài chính của công ty, người đọc có thể thể thấy được bức tranh toàn cảnh về tình hình lãi lỗ trong doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng cũng doanh thu, cũng như các chi phí, lợi nhuận cấu thành lên kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

Theo luật của cơ quan thuế thì tất cả các doanh nghiệp trực thuộc các ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Còn đối với các công ty hay tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài báo cáo tài chính năm thì còn phải thực hiện BCTC tổng hợp hay BCTC hợp nhất vào mỗi cuối kỳ kế toán năm dựa vào BCTC của các đơn vị trực thuộc. Chính vì thế mà hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa có bộ phận kế toán chuyên nghiệp thường thuê dịch vụ kế toán để thực hiện lập BCTC này.

Nội dung báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cần phải cung cấp được những thông tin cụ thể về:

 • Tài sản.
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 • Doanh thu, thu nhập khác và các khoản chi phí kinh doanh, chi phí khác.
 • Lão, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.
 • Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước.
 • Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị.
 • Các luồng tiền ra, vào luân chuyển như thế nào đều phải được hiển thị trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài các thông tin này thì doanh nghiệp còn phải cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết trong bản “Thuyết minh BCTC” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp, chính sách kế toán áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như:

 • Chế độ kế toán áp dụng.
 • Hình thức kế toán.
 • Nguyên tắc ghi nhận.
 • Phương thức tính giá, hạch toán hàng tồn kho.
 • Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định…

báo cáo tài chính là gì 02

Báo cáo tài chính là gì? Yêu cầu cơ bản khi lập BCTC

Ý nghĩa báo cáo tài chính

 • BCTC phản ánh tổng quan và chi tiết nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ lập báo cáo.
 • Cung cấp những thông tin chi tiết về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua. Do đó mà việc lập BCTC chính là cơ sở để việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn, cũng như khả năng huy động vốn của doanh nghiệp được diễn ra dễ dàng hơn.
 • Là tài liệu quan trọng để cho chủ doanh nghiệp có được những phân tích, nghiên cứu, từ đó có thể đưa ra những chiến lược, định hướng kinh doanh đúng đắn trong giai đoạn tiếp theo và nâng cao hiệu quả cho công tác quản trị doanh nghiệp.

Vì vậy mà báo cáo tài chính luôn là tài liệu được quan tâm nhiều từ hội đồng quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, quản lý cấp cao và cả nhân viên của doanh nghiệp.

Bộ báo cáo tài chính bao gồm gì?

Một bộ báo cáo tài chính sẽ bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bảng cân đối tài khoản.

Kèm theo đó là phụ lục bao gồm: Thuyết minh báo cáo tài chính và Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

BCTC cần trung thực và hợp lý. Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp theo quy định của chuẩn mực kế toán. Việc cung cấp thông tin đáng tin cậy khi:

 • Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính và tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
 • Phản ánh bản chất hơn là hình thức.
 • Trình bày báo cáo một cách khách quan và không thiên vị.
 • Tuân thủ nguyên tắc thận trọng.
 • Báo cáo cần trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. 

Việc lập báo cáo tài chính cần phải được căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán năm. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và cần trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính còn cần phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.

báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì? Yêu cầu cơ bản khi lập BCTC

Thời gian nộp Báo Cáo Tài Chính

 • Đối với doanh nghiệp nhà nước:  Đơn vị kế toán cần phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Còn đối với tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày. 
 • Đối với các loại doanh nghiệp khác: Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh thì cần phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kế toán năm. Còn đối với đơn vị kế toán khác thì hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày.

Vừa rồi là những thông tin chia sẻ về báo cáo tài chính là gì. Đây là loại báo cáo rất quan trọng mà mọi doanh nghiệp đều cần phải có. Vì thế hãy lưu ý đến các nguyên tắc và thời hạn nộp báo cáo để tránh các rắc rối về sau!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT