Theo quy định thì hóa đơn đã lập và kê khai thuế khi phát hiện sai sót thì người bán cần lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai viết sai tên, địa chỉ công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế,… 

Khi viết sai hóa đơn thì xử lý như thế nào để không bị phạt thuế? Bài viết sau đây bePro.vn sẽ hướng dẫn lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn (Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39)

 

1. Nội dung cơ bản của mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:

 

Tên Công ty ………………………

Địa chỉ: ………………………. 

ĐT: ……………….. 

Fax: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———

 …………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

 

Căn cứ theo hợp đồng số ……………………….ký ngày…..tháng…..năm…… giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)……………………………………………………………….

Tên:……………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ……………………………………………………..Chức vụ:………………………………………..

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)…………………………………………………………

Tên:…………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: ……………………………………………………..Chức vụ:…………………………………………

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ……….. do Công ty ……xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng ……………………………………………………………….

Thành tiền:……………………………………………………………………………………..

Cộng tiền hàng:……………………………………………………………….………………

Thuế suất GTGT:………………………% Tiền thuế GTGT:………………………….

Tổng cộng tiền thanh toán:………………………………………………………….……

Số tiền viết bằng chữ:………………………………………..………………………..…

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

 …………………………………………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

 …………………………………………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã …………………………………..…… ở mục …………………….….

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ………………….…..

Bên A

Bên B

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số: ………../BB-ĐCHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….. đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………… MST: …………………………………..

Đại diện …………………………………………. Chức vụ: …………………………………………..

 

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………. MST: …………………………………………….

Đại diện: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………. ký hiệu ………… ngày …… và xuất hóa đơn điều chỉnh số …………… ký hiệu ……….. ngày …………………. (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………….

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnh

Nội dung sau điều chỉnh

   

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Lưu ý:

(*): Trường hợp nội dung hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót

3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá

CÔNG TY ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………………………..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số……………….

……, ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày……. tháng……..năm………, tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty…………………

Do ông: ……………………. Chức vụ: ………..,làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………

Do ông (bà):…………..  Chức vụ: ………., làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số…………., ký hiệu…………ngày …………đã kê khai vào kỳ Quý………và lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ………… ngày ……….., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: ……………………..

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1

2 3 4 5 6=4×5
2 …………………… ………. ……. ……………

…………….

         

 

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

Thành tiền

           
           
           

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

4. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên, địa chỉ công ty

CÔNG TY ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số…………….

……, ngày………tháng………năm …….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

 

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty…………, chúng tôi gồm có:

Bên A:…………………………………………………………

Do ông: …………………….., Chức vụ:……, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , Chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số………., ký hiệu………ngày ……….đã kê khai vào kỳ Quý ………., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: ………………………………….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: …………………………………………

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kết luận:

Vừa rồi là một số mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất Công ty dịch vụ kế toán bePro.vn chia sẻ. Hy vọng sẽ giúp ích cho các kế toán làm việc thuận tiện và dễ dàng hơn! 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT