Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp có thể xem là phổ biến nhất hiện nay và nhận được nhiều sự lựa chọn thành lập doanh nghiệp mới. Cùng tìm hiểu sâu hơn về công ty cổ phần là gì và đặc điểm của chúng!

công ty cổ phần là gì 01

Công ty cổ phần là gì? Những đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì?

Theo điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần được cấu thành từ các yếu tố sau:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần.
 • Cổ đông của công ty có thể là cá nhân, tổ chức, số lượng cổ động tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa.
 • Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào trong doanh nghiệp.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ những trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp.
 • CTCP có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • CTCP có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động nguồn vốn.

Đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần

Công ty cổ phần có rất nhiều đặc điểm đặc biệt khác với các loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty hợp danh…

Về cổ đông công ty

 • Thành viên của CPCP được gọi là cổ đông và cổ đông là những người sở hữu ít nhất 1 cổ phần của công ty.
 • Pháp luật chỉ quy định về số cổ đông của CTCP tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa.

Vốn điều lệ của công ty 

Vốn điều lệ của CTCP tại thời điểm đăng ký thành lập DN chính là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong điều lệ công ty.

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là cổ phiếu. Theo đó, tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào công ty bằng cách mua cổ phiếu, có thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu.

công ty cổ phần là gì 02

Đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần

Các loại cổ phần

Theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014, có cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Theo đó cổ phần ưu đãi bao gồm:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết, tức chỉ có tổ chức được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ CP ưu đãi biểu quyết.
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại.
 • Cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định.

Về tư cách pháp nhân

Công ty cổ phần có đầy đủ có đầy đủ tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty, có thể trở thành nguyên đơn hoặc bị đơn dân sự trong các tranh chấp dân sự, thương mại nếu có. Công ty cũng có quyền sở hữu tài sản riêng, các cổ đông chỉ được sở hữu cổ phần công ty chứ không sở hữu tài sản của công ty.

Chế độ chịu trách nhiệm

 • Công ty sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty.
 • Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ bằng tổng số vốn góp vào công ty.

Khả năng huy động vốn 

Công ty cổ phần có khả năng huy động vốn linh hoạt, có thể huy động vốn từ các khoản vay tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra CTCP còn có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

Cơ chế huy động vốn linh hoạt này là một trong những ưu điểm bởi cá nhân, tổ chức thành lập CTCP để họ có thể chủ động hơn về nguồn vốn khi có nhu cầu.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Theo đó, đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Thông qua định hướng phát triển của công ty.
 • Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, được quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.
 • Bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên.
 • Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu như Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác.
 • Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ công ty.
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.
 • Quyết định mua lại trên 10& tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
 • Xem xét và xử lý các các vi phạm của hội đồng quản trị, ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty.
 • Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty.
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo như quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

công ty cổ phần là gì

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị công ty cổ phần 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có quyền nhân danh để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên của hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

Hội đồng quản trị có từ 3 đến 11 thành viên, điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên hội đồng quản trị do đại hội đồng cổ đông công ty bầu. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của hội đồng quản trị làm chủ tịch hội đồng quản trị,

Vừa rồi là những giới thiệu về công ty cổ phần là gì mà nhiều người thắc mắc. Hy vọng qua bài viết sẽ giúp cho nhiều người biết rõ hơn về loại hình công ty này. Ngoài ra nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm công ty cung cấp dịch vụ kế toán uy tín hãy liên hệ đến với Bepro để được tìm hiểu chi tiết!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT