Chi phí trả trước dài hạn chính là tài khoản dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Cùng tìm hiểu về chi phí trả trước dài hạn này trong bài viết dưới đây!

chi phí trả trước dài hạn

Tìm hiểu chi phí trả trước dài hạn là gì mới nhất

Chi phí trả trước

Chi phí trả trước chính là một khoản chi phí đã phát sinh mà công ty đã phải bỏ ra để mua một công cụ dụng cụ hay một số tài sản khác, có liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ của công ty nhưng chưa được tính hết vào chi phí sản xuất hay kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa theo thời gian sử dụng thì chi phí trả trước được chia thành chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.

Chi phí trả trước ngắn hạn

Chi phí trả trước ngắn hạn chính là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh cụ thể nên chưa thể được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh, theo đó sẽ được tính vào 2 hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.

Chi phí trả trước dài

Chi phí trả trước dài hạn chính là khoản chi phí mà công ty đã bỏ ra để mua một tài sản sử dụng trong công ty và có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiều niên độ kế toán trở lên, nhưng chưa được tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh mà phải phân bổ dần vào các kỳ kế toán tiếp theo.

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm

 • Chi phí trả trước về việc thuê hoạt động tài sản cố định phục vụ cho sản xuất kinh doanh nhiều năm tài chính như quyền sử dụng đất, kho tàng, văn phòng làm việc… 
 • Tiền thuê cơ sở hạ tầng đã trả trước cho nhiều năm và phục vụ cho công việc kinh doanh nhiều kỳ nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.
 • Khoản chi phí trả trước nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều năm tài chính.
 • Chi phí thành lập doanh nghiệp, đào tạo, quảng cáo… phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động, được phân bổ tối đa không quá 3 năm.
 • Các loại chi phí nghiên cứu có giá trị lớn được phép phân bổ cho nhiều năm.
 • Khoản chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình.
 • Các khoản chi phí đào tạo cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật.
 • Các chi phí di chuyển địa điểm kinh doanh hoặc tổ chức lại doanh nghiệp phát sinh lớn được phân bổ trong nhiều năm. 
 • Các loại chi phí mua các loại bảo hiểm và các loại lệ phí mà doanh nghiệp mua và trả một lần cho nhiều năm tài chính.
 • Công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần với giá trị lớn và bản thân công cụ tham gia vào hoạt động kinh doanh trên một năm tài chính, phải được phân bổ dần vào các đối tượng chịu chi phí trong nhiều năm.

Các chi phí trả trước dài hạn khác

 • Chi phí đi vay trả trước dài hạn như tiền lãi vay trả trước hoặc trả trước lãi trái phiếu ngay khi phát hành.
 • Tiền lãi mua hàng chậm, trả góp.
 • Khoản chi phí bởi phát hành trái phiếu có giá trị phải phân bổ dần.
 • Chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra để sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phải phân bổ trong nhiều năm.
 • Số chi phí kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, của hoạt động đầu tư XDCB khi hoàn thành đầu tư.
 • Các khoản khác.

chi phí trả trước dài hạn 01

Các loại chi phí trả trước dài hạn

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn

Bên Nợ

 • Các khoản chi phí trước dài hạn có phát sinh trong kỳ,
 • Phản ánh số kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB khi hoàn thành đầu tư nhằm mục đích phân bổ dần vào khoản chi phí tài chính.
 • Các khoản chi phí dài hạn trả trước đã được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
 • Phản ánh số phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB vào chi phí tài chính trong kỳ.

Bên Có

 • Các khoản chi phí trả trước dài hạn đã tính vào phần chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
 • Phản ánh số phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB vào chi phí tài chính trong kỳ.

chi phí trả trước dài hạn 02

Tài khoản 242

Số dư bên Nợ

 • Các khoản chi phí dài hạn chưa được tính vào khoản chi phí hoạt động sản xuất và kinh doanh trong kỳ.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB khi hoàn thành đầu tư chưa được xử lý tại thời điểm cuối năm tài chính.

Theo đó kế toán cần căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để có thể đưa ra lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý nhất. Ngoài ra nếu doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn về các nghiệp vụ kế toán hay quyết toán thuế, liên hệ ngay đến công ty dịch vụ kế toán TPHCM – Bepro.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT