Kế toán ngân hàng thương mại đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Các ngân hàng này sẽ giúp giao dịch kinh tế được tiến hành một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Cùng tìm hiểu về kế toán ngân hàng thương mại là gì và nhiệm vụ cơ bản của kế toán ngân hàng. 

kế toán ngân hàng thương mại 02

Tìm hiểu kế toán ngân hàng thương mại là gì trong năm 2019

Kế toán ngân hàng thương mại là gì?

Kế toán ngân hàng thương mại chính là công việc ghi chép, phân loại, tổng hợp và giải thích các nghiệp vụ tác động đến tình hình tài chính của các ngân hàng bằng thước đo tiền tệ. Qua đó nhằm cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động của ngân hàng, làm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định kinh tế có liên quan đến mục tiêu kinh doanh và đánh giá hoạt động của ngân hàng.

Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng

 • Ghi nhận và phản ánh các thông tin có được: Kế toán ngân hàng sẽ có nhiệm vụ ghi nhận và phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng khác theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán. Từ đó sẽ giúp cho việc bảo vệ an toàn tài sản của ngân hàng cũng như tài sản của toàn xã hội gửi tại ngân hàng.
 • Phân tích và tổng hợp số liệu: Hoạt động phân tích và tổng hợp số liệu kế toán cần tuân theo đúng phương pháp kế toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc tham mưu, đề xuất các giải pháp để lãnh đạo hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu quả và khả thi các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước.
 • Kiểm tra và giám sát quá trình sử dụng vốn: Kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn thông qua các khoản thu chi tài chính, quá trình sử dụng tài sản của ngân hàng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở từng đơn vị ngân hàng cũng như toàn bộ hệ thống. Góp phần tăng cường tính kỷ luật tài chính, củng cố chế độ hạch toán kế toán của ngân hàng cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
 • Tổ chức công tác kế toán và phục vụ khách hàng: Tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và kế toán tài chính nói riêng ở từng đơn vị cũng như toàn bộ hệ thống. Ngoài ra cần tổ chức giao dịch, phục vụ khách hàng một cách khoa học, văn minh và lịch sự.

Công việc của kế toán ngân hàng thương mại

Kế toán ngân hàng cần phải làm các công việc cụ thể như sau

 • Kiểm tra tính đúng đắn và lập bảng kê nộp Séc. trình ký và đóng dấu để nộp ra ngân hàng.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ và nộp ra ngân hàng.
 • Kiểm tra, thiết lập và theo dõi hồ sơ xin bảo lãnh ngân hàng.
 • Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng.
 • Chuẩn bị hồ sơ mở L/C, theo dõi tình hình mở thanh toán và ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các L/C.
 • Kiểm tra chứng từ ngân hàng, định khoản và vào máy các chứng từ ngân hàng.
 • In bảng kê, ký người lập bảng kê và chuyển cho người kiểm tra.
 • Kiểm tra số dư các tài khoản và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.
 • Kiểm tra số dư tiền gửi vào các ngân hàng để xem tăng giảm, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.

kế toán ngân hàng thương mại

Tìm hiểu kế toán ngân hàng thương mại là gì trong năm 2019

Đối tượng và đặc điểm kế toán ngân hàng thương mại

Kế toán ngân hàng thương mại chính là công cụ quản lý kinh tế tài chính, đối tượng phản ánh trước hết của kế toán ngân hàng chính là vốn và sự vận động của vốn trong hoạt động tiền tệ, thanh toán, tín dụng đối nội, đối ngoại của hệ thống ngân hàng.

Nguồn vốn của ngân hàng thương mại

 • Vốn tự có và coi như tự có bao gồm vốn điều lệ, quỹ dự trữ, các loại quỹ của ngân hàng, lãi chưa phân phối và vốn cố định.
 • Vốn quản lý và huy động.
 • Các loại vốn khác.

kế toán ngân hàng thương mại 01

Tìm hiểu kế toán ngân hàng thương mại là gì trong năm 2019

Sử dụng vốn của NHTM

 • Chi phí mua sắm TSCĐ.
 • Chi phí cho công tác quản lý.
 • Cấp vốn cho đơn vị phụ thuộc.
 • Gửi tiền lại ngân hàng nhà nước.
 • Nộp quỹ dự trữ bắt buộc tại ngân hàng nhà nước.
 • Sử dụng vốn cho vay
 • Dùng nguồn vốn liên doanh, liên kết, đầu tư,…
 • Dùng nguồn vốn để kinh doanh ngoại tệ vàng bạc đá quý
 • Sử dụng vốn vào các mục đích khác

Sự vận động của vốn

Đối tượng của kế toán ngân hàng thương mại còn là kết quả của sự vận động vốn ngân hàng, hay nói cách khác kế toán ngân hàng phản ánh các khoản thu nhập chi phí và kết quả của hoạt động ngân hàng.

Đặc điểm đối tượng của kế toán ngân hàng

 • Tồn tại dưới hình thái giá trị là chủ yếu.
 • Có mối quan hệ chặt chẽ với đối tượng của các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân.
 • Thường có quy mô và phạm vi lớn, có sự tuần hoàn thường xuyên và liên tục.
 • Có sự khác biệt giữa đối tượng kế toán ngân hàng thương mại và kế toán ngân hàng nhà nước.

Đặc điểm kế toán ngân hàng

 • Tính tổng hợp và xã hội cao.
 • Xử lý nghiệp vụ theo quy trình công nghệ một cách nghiêm ngặt.
 • Có tính kịp thời và xác định cao độ.
 • Khối lượng chứng từ lớn và phức tạp.

Đương nhiên các vị trí kế toán khác nhau sẽ cần nắm bắt kiến thức và kỹ năng tương ứng khác nhau. Tuy nhiên vừa rồi là những kiến thức cơ bản mà người làm kế toán ngân hàng cần phải nắm rõ.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT