Tất cả các doanh nghiệp đều cần phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước, đối với kế toán thì các thông tư về chế độ kế toán doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Vì thế cùng tìm hiểu chế độ kế toán doanh nghiệp trong bài viết dưới đây!

chế độ kế toán doanh nghiệp 01

Tìm hiểu và cập nhật chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất

Chế độ kế toán doanh nghiệp là gì?

Chế độ kế toán là những chuẩn mực, luật lệ, quy định về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan Nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.

Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC từ 05/02/2015 và được áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế.

Nội dung chính: Thông tư 200 hướng dẫn về việc sử dụng các tài khoản kế toán, thiết lập và trình bày báo cáo tài chính. Tuy nhiên không áp dụng cho việc xác định các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách của nhà nước.

Những điểm cần lưu ý

Về tài khoản kế toán

Kế toán doanh nghiệp có nhiệm vụ phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu chi hay xuất nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ, từng tài khoản ở ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra và đối chiếu.

Được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ nhằm ghi sổ kế toán và chuyển đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam khi lập Báo cáo tài chính: “Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời việc lập Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán còn phải chuyển đổi BCTC sang đồng Việt Nam khi công bố và nộp BCTC cho cơ quan quản lý nhà nước”.

Về Báo cáo tài chính

Thông tin bắt buộc trong Báo cáo tài chính không còn “Thuế và các khoản nộp Nhà nước”.

Kỳ lập báo cáo tài chính: Doanh nghiệp cần phải lập BCTC năm theo quy định của Luật kế toán, BCTC giữa niên độ bao gồm BCTC quý và BCTC bán niên.

Phần thuyết minh BCTC cũng có nhiều sự thay đổi, bổ sung các chỉ tiêu như phần đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp bổ sung thêm: Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường, cấu trúc doanh nghiệp. Phần chính sách kế toán áp dụng được chia ra chỉ tiêu cụ thể cho 2 trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục và doanh nghiệp không.

Về sổ kế toán

Cần phải tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình.

Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng thông tư 132/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019.

Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp siêu nhỏ. Nội dung chính là hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày BCTC của doanh nghiệp siêu nhỏ.

chế độ kế toán doanh nghiệp 02

Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Những điểm cần lưu ý

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng.
  • Được lựa chọn chế độ kế toán một cách phù hợp.
  • Nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo đúng với quy định tại Thông tư 132.
  • Phải áp dụng theo chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính, việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện trong thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.
  • Được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán phù hợp với những đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo một cách rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra và kiểm soát.

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế. Trừ những doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng, hợp tác xã hay liên hiệp hợp tác xã.

Nội dung chính: Hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày BCTC của doanh nghiệp vừa và nhỏ, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước.

chế độ kế toán doanh nghiệp

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Những điểm cần lưu ý

  • Cách tiếp cận chính sách có sự thay đổi mới.
  • Tính khả thi được áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.
  • Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến việc phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.
  • Kế toán không phải là một câu chuyện có và nợ, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép ở trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày BCTC.

Bất cứ một doanh nghiệp nào đang hoạt động sản xuất kinh doanh đều cần phải tuân thủ theo đúng như quy định của pháp luật. Việc nắm vững những thông tin này thường xuyên cũng như quy định ban hành của nhà nước về nghiệp vụ kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạt động một cách tốt hơn. Ngoài ra nếu doanh nghiệp đang cần hỗ trợ về nghiệp vụ kế toán hay quyết toán thuế, bạn có thể liên hệ đến dịch vụ kế toán Bepro.vn để liên hệ chi tiết!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT