Chi phí là gì và những cách hiểu sai lầm về chi phí

Chi phí là gì và những cách hiểu sai lầm về chi phí

Chi phí là gì và những cách hiểu sai lầm về chi phí được doanh nghiệp rất quan tâm. Kết quả hoạt động kinh doanh được xác định bằng việc lấy doanh thu từ hoạt động kinh doanh trừ đi chi phí đã sử dụng trong kỳ. Như vậy, chủ doanh nghiệp muốn xác định lợi nhuận thu về...