Bảng cân đối số phát sinh theo mẫu chuẩn Thông tư 200 

Bảng cân đối số phát sinh theo mẫu chuẩn Thông tư 200 

Bảng cân đối số phát sinh dùng để phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm và hiện có về tài sản. Và nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Và cũng là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp. Đồng thời đối chiếu và...