Chào hàng cạnh tranh rút gọn là hình thức mời thầu phổ biến.Điều kiện và quy trình như thế nào? Khi nào được áp dụng chào hàng cạnh tranh? Các bước tiến hành chào hàng cạnh tranh mới nhất. Hãy cùng dịch vụ kế toán tphcm bePro.vn tìm hiểu về vấn đề này nhé!

 

Khái niệm

Là hình thức mời thầu phổ biến đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa hiện nay. Các trường hợp được phép áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn được quy định cụ thể tại Luật đấu thầu năm 2013.

Điều kiện áp dụng 

Căn cứ vào Điều 23 Luật đấu thầu 2013 và Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Quy định về chào hàng cạnh tranh như sau:

1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ. Và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản.
b) Các gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường. Có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng.
c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

2. Nhà thầu chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng. 

3. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu:

 • Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu. Có giá trị không quá 500 triệu đồng.
 • Gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu. Có giá trị không quá 01 tỷ đồng.
 • Gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

 

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định mới nhất năm 2021

Chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định mới nhất năm 2021

 

 

Quy trình thực hiện 

Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá

Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc. Yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực, thời điểm nộp của báo giá. Các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng. Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá. Và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu.

Nộp và tiếp nhận báo giá

Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức:

 • Gửi trực tiếp.
 • Gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.

Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá. Bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu.

Bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá. Và sau đó gửi văn bản tiếp nhận đến nhà thầu nộp báo giá.

 

Đánh giá các báo giá

Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá. Và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. Không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn.

Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.

 

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

 

Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

 

Thời hạn của chào hàng cạnh tranh

Thứ nhất: Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày. Kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá các báo giá.

Thứ hai: Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định.

Cuối cùng: Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc. kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.

Khi thực hiện đúng theo quy trình như trên. Thì chào hàng cạnh tranh đạt hiệu quả cao nhất.

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định mới nhất năm 2021

Chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định mới nhất năm 2021

 

 

Phân biệt hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn và đấu thầu rộng rãi

Quy trình chào hàng cạnh tranh

 Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá

 • Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá. Và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu.
 • Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt. Bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. 

Nộp và tiếp nhận báo giá

 • Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, email (thư điện tử), gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax với việc nộp báo giá.
 • Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.

Đánh giá các báo giá

 • Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá. Và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá thấp nhất. Không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn.
Thời gian đánh giá các báo giá 

Tối đa là 10 ngày. Kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo đánh giá các báo giá.

 • Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (Điều 20 Nghị định 63/2014/NĐ-CP). Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định.
Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Tối đa là 03 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.
 • Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

 

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định mới nhất năm 2021

Chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định mới nhất năm 2021

Quy trình, hình thức đấu thầu rộng rãi

Các gói thầu áp dụng (Điều 20 Luật Đấu thầu 2013)

 • Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu. Nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.
 • Đấu thầu rộng rãi áp dụng cho gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh. Trừ trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi. Theo quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật Đấu thầu 2013.

Quy trình lựa chọn nhà thầu của Đấu thầu rộng rãi

Luật Đấu thầu 2013 ghi nhận tùy từng tính chất của gói thầu mà đấu thầu rộng rãi có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu như sau:

Phương thức một giai đoạn một gói hồ sơ

+ Các gói thầu áp dụng quy định tại Điều 28 Luật Đấu thầu 2013.

+ Quy trình lựa chọn nhà thầu: quy định tại Mục I Chương II Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Phương thức một giai đoạn hai gói hồ sơ

+ Các gói thầu áp dụng quy định tại Điều 29 Luật Đấu thầu 2013.

+ Quy trình lựa chọn nhà thầu quy định tại Mục II Chương II Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Hai giai đoạn một túi hồ sơ

+ Gói thầu áp dụng quy định tại Điều 30 Luật Đấu thầu 2013.

+ Cách lựa chon nhà thầu quy định tại Mục I Chương IV Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Hai giai đoạn hai túi hồ sơ

+ Gói thầu áp dụng quy định tại Điều 31 Luật Đấu thầu 2013.

+ Cách lựa chon nhà thầu quy định tại Mục II Chương IV Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

 

 

Kết luận

Vừa rồi là chia sẻ của Bepro.vn về chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.

Thẻ: #quytrinh

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT