Mẫu biên bản kiểm phiếu được lập ra nhằm ghi chép, thống kê lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh trong công ty hoặc bí thư Chi bộ, Đảng bộ. Sau đây là nội dung chi tiết, các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé! 

 

Mẫu biên bản chuẩn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————— 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

 

Vào hồi … ngày …. tháng … năm, tại …. đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh ….

 

I. Thành phần tổ kiểm phiếu

1. ………………………………………………………………… Tổ trưởng.

2. ………………………………………………………. ………. Tổ viên kiêm thư ký

3. ………………………………………………………………….    Tổ viên.

 

II. Tình hình phát, thu hồi phiếu

1. Số phiếu phát ra: ……………….

2. Số phiếu thu về: ……………….

3. Số phiếu hợp lệ: ……………….

4. Số phiếu không hợp lệ: ………

 

III. Kết quả tín nhiệm

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại Chức vụ dự kiến bổ nhiệm Kết quả tín nhiệm
Số phiếu Tỷ lệ (%)
1
2
3

(có biểu tổng hợp phiếu tín nhiệm theo mẫu số 04/BNCB)

Biên bản được lập thành … bản./.

                                                                 

THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

(ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Biên bản kiểm phiếu chuẩn cho các trường hợp cụ thể

Biên bản kiểm phiếu chuẩn cho các trường hợp cụ thể

Mẫu biên bản dành cho biểu quyết

 

TÊN TỔ CHỨC (1)                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

————–                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

…, ngày … tháng … năm …

 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(V/v:…(2))

Hôm nay, vào lúc … giờ …,ngày … tháng … năm … tại … Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1- Ông/Bà … :       Trưởng ban

2- Ông/Bà … :       Thành viên

3- Ông/Bà … :       Thành viên

Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

1. Nội dung biểu quyết 1 (3)

     Kết quả biểu quyết :

1. Tổng số thành viên tham gia biểu quyết : … , trong đó.

2. Số phiếu tán thành  :… , chiếm tỉ lệ …%

3. Số phiếu không tán thành : …

4. Số phiếu không có ý kiến : …

5. Số phiếu không hợp lệ: …

Kết luận :   

2- Nội dung biểu quyết 2 (3)

Kết quả biểu quyết :

Tổng số thành viên tham gia biểu quyết : … , trong đó.

1. Số phiếu tán thành  :…, chiếm tỉ lệ …

2. Số phiếu không tán thành : …

3. Số phiếu không có ý kiến : …

4. Số phiếu không hợp lệ: …

Kết luận 

(Tương tự với các nội dung biểu quyết khác)

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc…(2) của …(1)Biên bản đã được lập xong lúc … giờ … phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU                                    THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức: Nêu đầy đủ tên tổ chức. Ví dụ: Công ty CP ABC

(2) Nêu các nội dung cần thông qua bằng việc biểu quyết. Ví dụ:Thông qua nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ABC.

(3) Nêu từng nội dung cần biểu quyết nếu cuộc họp có nhiều nội dung cần phải biểu quyết cho từng nội dung riêng biệt. Ví dụ: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

 

Biên bản kiểm phiếu chuẩn cho các trường hợp cụ thể

Mẫu kiểm phiếu chuẩn cho các trường hợp cụ thể

 

Mẫu kiểm phiếu bầu cử

 

TÊN TỔ CHỨC (1)                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử …(2)

Nhiệm kỳ …-…

Hôm nay, ngày … tháng … năm…, tên tổ chức (1) tiến hành bầu cử … nhiệm kỳ … – …

I. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm có các thành viên có tên sau đây:

1. Ông/bà:…Chức vụ hiện tại:…

2. Ông/bà:…Chức vụ hiện tại:…

3. Ông/bà:…Chức vụ hiện tại:…

II. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban (Tổ) Kiểm phiếu gồm 03 thành viên. Do ông/bà:…làm trưởng ban, cụ thể như sau:

  1. Ông/Bà …Trưởng ban
  2. Ông/Bà …Thư ký
  3. Ông/Bà …Thành viên

III. Thành phần tham gia biểu quyết

1. Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: … , trong đó.

2. Số phiếu phát ra…, chiếm tỉ lệ …

3. Số phiếu thu vào…, chiếm tỉ lệ …%.

4. Số phiếu hợp lệ …, chiếm tỉ lệ…%.

5. Số phiếu không hợp lệ …, chiếm tỉ lệ…%.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Số TT Họ và tên Số phiếu Tỷ lệ %
1      
2      
3      

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Những đồng chí sau đây đã trúng cử vào (2) nhiệm kỳ…-…

(Xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, tỷ lệ % so với tổng số đảng viên chính thức được triệu tập)

Số TT Họ và tên Số phiếu Tỷ lệ %
1      
2      
3      
     

Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua Đại hội lúc …giờ … ngày … tháng … năm …

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH                         T/M BAN KIỂM PHIẾU

Ghi chú:

(1)Tên tổ chức: Nêu đầy đủ tên tổ chức. Ví dụ: Công ty TNHH ABC

(2) Nêu rõ bộ phận cần bầu cử để chọn ra các thành viên trong bộ phận đó. Ví dụ: Ban chấp hành công đoàn.

 

Biên bản kiểm phiếu chuẩn cho các trường hợp cụ thể

Biên bản kiểm phiếu chuẩn cho các trường hợp cụ thể

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những mẫu kiểm phiếu chuẩn của từng loại trường hợp. . Hy vọng bài viết bổ ích dành cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé! 

Thẻ: #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT