Hợp đồng khoán việc là gì và mẫu hợp đồng chuẩn luôn là đề tài được nhiều người lao động quan tâm.  Không giống với các loại hợp đồng khác, HĐ khoán việc là một loại hợp đồng lao động được sử dụng trong một số trường hợp giao khoán công việc nào đó. Vậy cụ thể HĐ khoán việc là gì? Bài viết này dịch vụ kế toán bePro.vn sẽ giải đáp cụ thể. 

 

Hợp đồng khoán việc là gì?

HĐ khoán việc là văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động. Hay gọi là bên thuê khoán việc và người lao động hay gọi là bên nhận khoán việc. Về việc bên thuê khoán giao một công việc nhất định. Yêu cầu bên nhận khoán việc, phải hoàn thành xong đúng yêu cầu bên thuê khoán về chất lượng, nội dung và thời gian. Sau đó bên nhận khoán sẽ nhận được khoản thù lao như đã cam kết.

 

Hợp đồng khoán việc và mẫu chuẩn theo Pháp luật 

Hợp đồng khoán việc và mẫu chuẩn theo Pháp luật 

 

 

Mẫu chuẩn HĐ mới nhất hiện nay

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC, GIAO KHOÁN

Số: … /20…/HĐDV/VPLSĐMS

Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại … chúng tôi gồm có:

 

Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên tổ chức: …………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp: ………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: ………… 

Chức vụ: ………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………… 

Email: …………………………………………………… 

Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A)

Họ và tên: ……………………………………………… 

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………… 

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………… 

Email: ……………………………………………………

 

Bên cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức: ……………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp: …………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …………… 

Chức vụ: ………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………… 

Email: ………………………………………………… 

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản như sau:

 

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện ……… , bên B đảm nhận và thực hiện ……… 

………………………………………………….…………… 

 

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ …

Thời gian dự kiến hoàn thành: là … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ của bên A

1. Quyền của Bên A:

Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ. Thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 

2. Nghĩa vụ của bên A:

Cung cấp cho bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc. Nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

Trả tiền dịch vụ cho bên B theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

 

Hợp đồng khoán việc và mẫu chuẩn theo Pháp luật 

Hợp đồng khoán việc và mẫu chuẩn theo Pháp luật 

 

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

1. Quyền của bên B:

Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A. Nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, nhưng phải báo ngay cho bên A.

Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ.

 

2. Nghĩa vụ của bên B:

Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.

Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).

Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

 

Điều 5. Tiền dịch vụ và phương thức thanh toán:

  1. Tiền dịch vụ: Thực hiện công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm … % tiền thuế giá trị gia tăng.
  2. Phương thức thanh toán: …

 

Điều 6. Chi phí khác

Chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

 

Điều 7. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ

  1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên A. Thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Nhưng phải báo cho bên B biết trước … ngày. Bên A phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.
  2. Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ. Thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết. Thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Điều 9. Các thoả thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình. Và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này. Và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

 

BÊN A  BÊN B

 

Hợp đồng khoán việc và mẫu chuẩn theo Pháp luật 

Mẫu hợp đồng chuẩn theo quy định của Pháp luật 

 

Kết luận: 

Vừa rồi là chia sẻ của bePro.vn về HĐ khoán việc và mẫu chuẩn theo Pháp luật hiện nay.  Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.

 

Thẻ: #hopdong, #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT