Mẫu báo cáo tài chính là vấn đề được tất cả kế toán nghiệp vụ tổng hợp quan tâm. Bởi vì lập báo cáo tài chính là công việc khó, đòi hỏi mất nhiều thời gian, tính toán các chỉ tiêu. Để cho ra bộ báo cáo tài chính gồm có: Bảng cân đối kế toán; Bảng kết quả kinh doanh. Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Hãy cùng bePro.vn tìm hiểu các mẫu chuẩn dưới đây nhé! 

 

Mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất chuẩn 2021

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 202 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

    Đơn vị báo cáo:…………………………. 

    Địa chỉ:…………………………………….

Mẫu số B 01 – DN/HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Mẫu báo cáo tài chính đúng chuẩn theo thông tư 200

Báo cáo tài chính chuẩn theo thông tư 200

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày … tháng … năm …(1)

Đơn vị tính:………………

TÀI SẢNMã sốThuyết minhSố cuối năm (3)Số đầu năm (3)
12345

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN

100   
I. Tiền và các khoản tương đương tiền110   
II  Đầu tư tài chính ngắn hạn120   
1. Chứng khoán kinh doanh121   
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)122 (…)(…)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn123   
III. Các khoản phải thu ngắn hạn130   
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng131   
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn132   
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn133   
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134   
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn135   
6. Phải thu ngắn hạn khác136   
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)137   
8. Tài sản thiếu chờ xử lý139 (…)(…)
IV. Hàng tồn kho140   
1. Hàng tồn kho141   
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)149 (…)(…)
V. Tài sản ngắn hạn khác150   
1. Chi phí trả trước ngắn hạn151   
2. Thuế GTGT được khấu trừ152   
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước153   
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ154   
5. Tài sản ngắn hạn khác155   

B – TÀI SẢN DÀI HẠN

200   
I. Các khoản phải thu dài hạn210   
II. Tài sản cố định220   
III. Bất động sản đầu tư230   
IV. Tài sản dở dang dài hạn240   
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn241   
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang242   
V. Đầu tư tài chính dài hạn250   
VI. Tài sản dài hạn khác260   
4. Tài sản dài hạn khác268   
5. Lợi thế thương mại269   

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

270   

C – NỢ PHẢI TRẢ

300   
I. Nợ ngắn hạn310   
II. Nợ dài hạn330   

D – VỐN CHỦ SỞ HỮU

400   
I. Vốn chủ sở hữu410   
1. Vốn góp của chủ sở hữu411   
– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết411a   
– Cổ phiếu ưu đãi411b   
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác430   
1. Nguồn kinh phí431   
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ432   

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)

440 

 

 Lập, ngày … tháng … năm…
Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X). Thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Mẫu báo cáo tài chính đúng chuẩn theo thông tư 200

Mẫu báo cáo tài chính đúng chuẩn theo thông tư 200

 

Bản thuyết minh mẫu báo cáo tài chính hợp nhất năm

Đơn vị báo cáo:………………………….

Địa chỉ:…………………………………….

Mẫu số B 09 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Năm ….(1)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

  1. Hình thức sở hữu vốn.
  2. Lĩnh vực kinh doanh.
  3. Ngành nghề kinh doanh.
  4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
  5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
  6. Cấu trúc tập đoàn.
– Tổng số các Công ty con:

+ Số lượng các Công ty con được hợp nhất:…………………………………………………………….

+ Số lượng các Công ty con không được hợp nhất:……………………………………………………

Thông tin về tái cấu trúc tập đoàn (các trường hợp mua thêm, thanh lý, thoái vốn tại các công ty con trong kỳ).

– Danh sách các Công ty con được hợp nhất:

+ Công ty A:

. Tên công ty:………………………………………………………………………………………………………

. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

. Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:…………………………………………………………………………………

. Quyền biểu quyết của Công ty mẹ:…………………………………………………………………………

+ Công ty B:

. Tên công ty:………………………………………………………………………………………………………

. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

. Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:…………………………………………………………………………………

. Quyền biểu quyết của Công ty mẹ:…………………………………………………………………………

………..

 

Mẫu báo cáo tài chính đúng chuẩn theo thông tư 200

Mẫu BCTC đúng chuẩn theo thông tư 200

 

– Các Công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất (Giải thích rõ lý do).

– Danh sách các Công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

+ Công ty liên kết A:

. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………….

. Tỷ lệ phần sở hữu:……………………………………………………………………………………………..

. Tỷ lệ quyền biểu quyết:………………………………………………………………………………………..

– Danh sách các Công ty liên kết ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

– Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát quan trọng được phản ánh. Trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

+ Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát A:

Địa chỉ trụ sở chính.

Tỷ lệ phần sở hữu.

Tỷ lệ quyền biểu quyết.

– Những sự kiện ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong năm báo cáo.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về mẫu báo cáo tài chính chuẩn. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!

Thẻ: #baocao, #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT