Mẫu báo cáo tài chính là vấn đề được tất cả kế toán nghiệp vụ tổng hợp quan tâm. Bởi vì lập báo cáo tài chính là công việc khó, đòi hỏi mất nhiều thời gian, tính toán các chỉ tiêu. Để cho ra bộ báo cáo tài chính gồm có: Bảng cân đối kế toán; Bảng kết quả kinh doanh. Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Hãy cùng bePro.vn tìm hiểu các mẫu chuẩn dưới đây nhé! 

 

Mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất chuẩn 2021

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 202 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

    Đơn vị báo cáo:…………………………. 

    Địa chỉ:…………………………………….

Mẫu số B 01 – DN/HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Mẫu báo cáo tài chính đúng chuẩn theo thông tư 200

Báo cáo tài chính chuẩn theo thông tư 200

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày … tháng … năm …(1)

Đơn vị tính:………………

TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm (3) Số đầu năm (3)
1 2 3 4 5

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN

100      
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110      
II  Đầu tư tài chính ngắn hạn 120      
1. Chứng khoán kinh doanh 121      
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122   (…) (…)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123      
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130      
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131      
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132      
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133      
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134      
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135      
6. Phải thu ngắn hạn khác 136      
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137      
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139   (…) (…)
IV. Hàng tồn kho 140      
1. Hàng tồn kho 141      
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149   (…) (…)
V. Tài sản ngắn hạn khác 150      
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151      
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152      
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153      
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154      
5. Tài sản ngắn hạn khác 155      

B – TÀI SẢN DÀI HẠN

200      
I. Các khoản phải thu dài hạn 210      
II. Tài sản cố định 220      
III. Bất động sản đầu tư 230      
IV. Tài sản dở dang dài hạn 240      
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241      
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242      
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250      
VI. Tài sản dài hạn khác 260      
4. Tài sản dài hạn khác 268      
5. Lợi thế thương mại 269      

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

270      

C – NỢ PHẢI TRẢ

300      
I. Nợ ngắn hạn 310      
II. Nợ dài hạn 330      

D – VỐN CHỦ SỞ HỮU

400      
I. Vốn chủ sở hữu 410      
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411      
– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a      
– Cổ phiếu ưu đãi 411b      
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430      
1. Nguồn kinh phí 431      
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432      

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)

440  

 

  Lập, ngày … tháng … năm…
Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X). Thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Mẫu báo cáo tài chính đúng chuẩn theo thông tư 200

Mẫu báo cáo tài chính đúng chuẩn theo thông tư 200

 

Bản thuyết minh mẫu báo cáo tài chính hợp nhất năm

Đơn vị báo cáo:………………………….

Địa chỉ:…………………………………….

Mẫu số B 09 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Năm ….(1)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

  1. Hình thức sở hữu vốn.
  2. Lĩnh vực kinh doanh.
  3. Ngành nghề kinh doanh.
  4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
  5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
  6. Cấu trúc tập đoàn.
– Tổng số các Công ty con:

+ Số lượng các Công ty con được hợp nhất:…………………………………………………………….

+ Số lượng các Công ty con không được hợp nhất:……………………………………………………

Thông tin về tái cấu trúc tập đoàn (các trường hợp mua thêm, thanh lý, thoái vốn tại các công ty con trong kỳ).

– Danh sách các Công ty con được hợp nhất:

+ Công ty A:

. Tên công ty:………………………………………………………………………………………………………

. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

. Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:…………………………………………………………………………………

. Quyền biểu quyết của Công ty mẹ:…………………………………………………………………………

+ Công ty B:

. Tên công ty:………………………………………………………………………………………………………

. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

. Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:…………………………………………………………………………………

. Quyền biểu quyết của Công ty mẹ:…………………………………………………………………………

………..

 

Mẫu báo cáo tài chính đúng chuẩn theo thông tư 200

Mẫu BCTC đúng chuẩn theo thông tư 200

 

– Các Công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất (Giải thích rõ lý do).

– Danh sách các Công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

+ Công ty liên kết A:

. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………….

. Tỷ lệ phần sở hữu:……………………………………………………………………………………………..

. Tỷ lệ quyền biểu quyết:………………………………………………………………………………………..

– Danh sách các Công ty liên kết ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

– Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát quan trọng được phản ánh. Trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

+ Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát A:

Địa chỉ trụ sở chính.

Tỷ lệ phần sở hữu.

Tỷ lệ quyền biểu quyết.

– Những sự kiện ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong năm báo cáo.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về mẫu báo cáo tài chính chuẩn. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!

Thẻ: #baocao, #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT