Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc rất thông dụng trong công việc ngày nay. Đây là dạng thỏa thuận dân sự cho cá nhân, tổ chức khác thay mặt giải quyết công việc trong một thời gian và phạm vi nhất định. Cùng công ty dịch vụ kế toán bePro.vn tham khảo các mẫu giấy theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một loại văn bản pháp lý được sử dụng trong trường hợp người ủy quyền không có mặt tại cơ quan, đơn vị. Để thực hiện công việc mà phải nhờ một người khác thực hiện thay. Trường hợp này, người được ủy quyền sẽ có thể thực hiện thay công việc của người ủy quyền. Trong phạm vi nội dung ủy quyền được nêu trong giấy ủy quyền. Và phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền.

Ý nghĩa, giá trị pháp lý của mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

– Quản lý tài sản của cá nhân vắng mặt, không sinh sống, hoặc đang không có mặt tại nơi cư trú.

– Ủy quyền trong nội bộ công ty/doanh nghiệp. Thông thường các trường hợp này người được ủy quyền cần có biên bản xác nhận khối lượng công việc.

– Chủ thể là hộ gia đình, các tổ chức, đoàn thể… có thể ủy quyền cho một cá nhân. Để cá nhân này làm đại điện thực hiện những giao dịch dân sự cho mình.

 

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc thông dụng 2021

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc thông dụng 2021

 

 

Các mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho công ty

 

Công ty ……….…..Số:……/UQ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …..tháng…..năm 20…

GIẤY UỶ QUYỀN

 

Hôm nay, tại trụ sở Công ty ……….., chúng tôi gồm

Bên uỷ quyền: Công ty………………………………………………………………..

Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

Chức danh: …………………………………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty …….…….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư …………(tên tỉnh/thành phố cấp) cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm …….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….

Đại diện bởi:………………….Chức vụ:………………………………………………..

Bên được uỷ quyền: Công ty………………………………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

Chức danh: ……………………………………………………………………………..

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty ……..…….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư ………….(tên tỉnh/thành phố cấp) cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm ……

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….

Đại diện bởi:…………………………….Chức vụ:……………………………………..

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt tôi nhân danh Công ty ………………………….. thực hiện các công việc sau:

  1. Làm việc với đại diện của Ngân hàng …..về vấn đề phong tỏa tài khoản của Công ty …………….. tại Ngân hàng ……………… – Chi nhánh ……………………………………………………………………………………
  2. Làm việc với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sự việc nêu tại điểm 1 của Giấy uỷ quyền này..

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký trên đây đến khi Bên Uỷ quyền có văn bản huỷ Giấy uỷ quyền này.

Chúng tôi, bao gồm Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền cùng cam kết sẽ thực hiện đúng và không có khiếu kiện gì về các nội dung trong Giấy uỷ quyền này.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc thông dụng 2021

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc thông dụng 2021

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc từ công ty cho cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của: Công ty ………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………..

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………..

Điều 1: Nội dung và phạm vi ủy quyền

Bên A sẽ ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

1……………………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày … tháng … năm …

Điều 3: Nghĩa vụ của các bên

Hai bên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau đây:

  1. Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
  2. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cáo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên.
  3. Việc giao kết giấy ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và không bị lừa dối hoặc ép buộc.
  4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giấy ủy quyền này.

Điều 4: Điều khoản cuối cùng

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình. Và ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết giấy ủy quyền này.
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong giấy và ký vào giấy ủy quyền này.
  3. Giấy này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

……………….., ngày … tháng … năm …

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc thông dụng 2021

Giấy ủy quyền giải quyết công việc thông dụng 2021

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc thông dụng 2021. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé ! 

 

Thẻ: #bienban, #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT