Mẫu quy chế tài chính và quyết định ban hành quy chế tài chính. Quy chế bao gồm những gì? Nội dung của quy chế TC như thế nào? Các bạn tham khảo bên dưới nhé để có thể thay đổi tùy vào tình hình tài chính và nội bộ của công ty để tự xây dựng cho phù hợp. 

 

Mẫu quy chế Công ty cổ phần

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý tài chính

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN …   

         Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần…;

         Theo đề nghị của phòng kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tại Công ty Cổ phần …

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng (Giám đốc Hành chính), giám đốc Tài chính, thủ trưởng đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

 

–    Như điều 3 (thực hiện);                                                                   GIÁM ĐỐC

– Lưu: VP, VT.                                                                                     (Ký và đóng dấu)

 

Quy chế tài chính dành cho công ty cổ phần mới nhất

Quy chế tài chính dành cho công ty cổ phần mới nhất

 

QUY CHẾ

Quản lý Tài chính

Công ty Cổ phần …

(Ban hành kèm theo Quyết định số … ngày … tháng … năm … của Giám đốc Công ty Cổ phần …)

Nhằm hướng đến mục tiêu đưa hoạt động công ty đi vào nề nếp, nâng cao tinh thần tự giác của các cán bộ nhân viên. Đồng thời phát huy tinh thần chủ và xây dựng nét đẹp văn hoá công sở. Công ty ban hành một số quy định và thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý tài chính tại văn phòng công ty như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Các căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp đã thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014. 

Luật Kế toán đã được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Nghị định 174/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2016 quy định một số điều của luật kế toán.

Các Luật thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn.

Điều lệ Công ty…được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày… tháng …. năm … và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh

  1. Quy chế TC này điều chỉnh các hoạt động trong công tác quản lý vốn, tài sản và kế toán tài chính và đầu tư của Công ty.
  2. Công tác quản lý vốn, tài sản và tài chính – kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty. Và quản lý tài sản uỷ thác … bao gồm các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, … (nếu có). Được điều chỉnh theo một quy định riêng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Nhưng không được trái với những điều có liên quan trong Quy chế này.

Điều 3: Công ty và quản lý tài sản uỷ thác …và các đơn vị hạch toán phụ thuộc

– Công ty …(sau đây gọi tắt là Công ty …) là Công ty được thành lập mới, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014. Có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập. Công ty có trách nhiệm bảo toàn, phát triển và sử dụng có hiệu quả vốn và các nguồn lực khác. Có các quyền và nghĩa vụ dân sự. Tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi vốn điều lệ của Công ty. Có bảng cân đối tài khoản riêng. Được lập các quỹ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (sau đây gọi tắt là Điều lệ Công ty) và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty…có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc. Sau đây gọi tắt là “Đơn vị trực thuộc” là: 

a…   ;

b…   ;

– Công ty giao vốn và các nguồn lực khác cho các Đơn vị trực thuộc phù hợp với nhiệm vụ kinh doanh của từng đơn vị. Và phương án sử dụng vốn được Hội đồng quản trị phê duyệt.

– Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Công ty về hiệu quả sử dụng vốn và các nguồn lực được giao.

 

Quy chế tài chính dành cho công ty cổ phần mới nhất

Quy chế tài chính dành cho công ty cổ phần mới nhất

 

Điều 4: Cơ quan quản lý

– Công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với doanh nghiệp về hoạt động tài chính theo quy định của Pháp luật.

– Đơn vị trực thuộc chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước. Đối với doanh nghiệp về hoạt động tài chính theo quy định của Pháp luật và các quy định của Công ty.

Điều 5: Tổ chức bộ máy Tài chính – kế toán của Công ty

– Căn cứ Luật Kế toán và Nghị định 174/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2016. Quy định một số điều của luật kế toán, bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần đầu tư tài chính. Và quản lý tài sản uỷ thác …được tổ chức là Phòng Tài chính – Kế toán.

– Khi đã hình thành hoàn chỉnh, Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty có

  1. Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

 …    

  1. Các kế toán viên giúp việc cho Kế toán trưởng

 …

  1. Thủ quỹ

 

Quy chế TC dành cho công ty cổ phần

Quy chế TC dành cho công ty cổ phần

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về các quy chế chuẩn của công ty cổ phần. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về bảo hiểm, các dịch vụ kế toán khác, hãy liên hệ đến bePro.vn để được tận tình tư vấn nhé! 

 

Thẻ: #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT