Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc các chức danh quan trọng trong công ty Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng… được mọi người quan tâm rất nhiều. Các quyết định cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp. Và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trí này. BePro.vn sẽ hướng dẫn các bạn mẫu quyết định chuẩn dành cho doanh nghiệp trong bài viết dưới đây. 

 

Trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

– Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên. Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Và người quản lý khác theo Điều lệ công ty (khoản 2 Điều 56 và khoản 1 Điều 157).

– Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty. Trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (khoản 2 Điều 64).

– Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên (khoản 1 Điều 82).

 

Quyết định bổ nhiệm giám đốc theo quy định pháp luật

Quyết định bổ nhiệm giám đốc theo quy định pháp luật

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc chuẩn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN…..

Số: ../20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

TP.HCM, ngày tháng năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………………………………;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;

– Và căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh.

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ………………………….………..Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: ………do công an…….. cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký HKTT:.………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:.………………………………………………………………….……

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Và là người tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

– Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty.

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty.

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty.

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty.

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên.

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh.

– Tuyển dụng lao động.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty. Tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

 

Quyết định bổ nhiệm giám đốc theo quy định pháp luật

Quyết định bổ nhiệm giám đốc theo quy định pháp luật

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán. Vì lợi ích chung hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác. Không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết.

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty. Kể cả cho người quản lý.

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này. Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

 

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

– Như Điều 3

– Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Quyết định bổ nhiệm giám đốc theo quy định pháp luật

Bổ nhiệm giám đốc theo quy định pháp luật

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc. Hy vọng bài viết giúp ích được cho bạn. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan về kế toán thuế, bảo hiểm,… Hãy liên hệ ngay với bePro.vn – dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để được tư vấn nhé! 

Thẻ: #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT