Mẫu hợp đồng giao khoán công việc đang được rất nhiều người lao động, kế toán và doanh nghiệp quan tâm. Sau đây, bePro.vn sẽ hướng dẫn các bạn về mẫu hợp đồng, khái niệm và những điều kiện cần cho loại hợp đồng này. Hãy cùng BePro.vn tìm hiểu nhé! 

 

Hợp đồng khoán việc là gì?

Hiện nay, Bộ Luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có một quy định cụ thể nào về hợp đồng khoán việc. Tuy nhiên, trên thực tế, loại hợp đồng này vẫn được thừa nhận.

Tương tự như hợp đồng lao động, hợp đồng khoán việc cũng là sự thoả thuận giữa các bên. Tuy nhiên, nội dung thỏa thuận không phải về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc. Mà là bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc, sau đó bàn giao cho bên khoán và nhận lại tiền thù lao.

Điều này đồng nghĩa với việc, người nhận khoán phải bỏ một phần hoặc toàn bộ vật chất và sức lao động của mình để nhận được tiền công khoán.

Hợp đồng giao khoán công việc cập nhật mới nhất 2020

Hợp đồng giao khoán công việc cập nhật mới nhất 2020

 

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:../HĐKV)

 

 

                                                                                        …, ngày .. tháng .. năm …. 

BÊN A (BÊN THUÊ):

CÔNG TY                 : ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ                        : ……………………………………………………………………………..

Điện thoại                   : ……………………………… Fax:………………………………………

Đăng ký kinh doanh   : ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế                  : ……………………………………………………………………………..

Đại diện                      : ……………………………………………………………………………..

Chức vụ                      : ……………………………………………………………………………..

 

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà                        : ………………………………………………………………………………

Sinh ngày                   : ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ                        : ………………………………………………………………………………

CMND số                   :  …………………………………………………..                      

Nơi cấp                       : ……………………………………………………………………………….

 

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc

…………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc

 …………………………………………………………………………………………………….…………

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

3.1. Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là:…………….. VNĐ. (Bằng chữ:……………………………….).

3.2. Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc. Thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:………………. VNĐ.

3.3. Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.

3.4. Hình Thức thanh toán: ………………………………………………….

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1. Nghiên cứu kỹ các chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện.

4.3. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

4.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất.

5.2.Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận.

5.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng.

5.4. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

5.5. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

5.6. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng.

5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

 

Điều 6. Điều khoản chung

6.1. Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này.

6.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

6.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu.

6.4. Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

 

BÊN A

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Hợp đồng giao khoán công việc cập nhật mới nhất 2020

Hợp đồng giao khoán công việc cập nhật mới nhất 2020

 

Các trường hợp ký hợp đồng khoán việc

Hiện nay, hợp đồng khoán việc thường được áp dụng cho những công việc mang tính thời vụ, diễn ra trong một thời điểm nhất định. Thực tế, dựa trên tính chất công việc có thể phân chia hợp đồng khoán việc thành 02 loại:

– Khoán trọn gói: Bên khoán giao toàn bộ cho bên nhận khoán các chi phí. Bao gồm chi phí nguyên, vật liệu, chi phí nhân công, chi phí công cụ, dụng cụ lao động có liên quan để hoàn thành công việc.

Bên khoán trả cho bên nhận khoán một khoản tiền. Bao gồm các chi phí nêu trên và lợi nhuận phát sinh từ việc nhận khoán.

– Khoán nhân công: Bên nhận khoán phải tự bảo đảm công cụ, dụng cụ lao động để hoàn thành công việc.

Bên khoán trả cho bên nhận một khoản tiền công lao động. Trong đó đã bao gồm tiền khấu hao công cụ, dụng cụ lao động. Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu doanh nghiệp nào biến tướng hợp đồng lao động thành hợp đồng khoán việc. Nhằm trốn tránh nghĩa vụ bảo hiểm với người lao động thì có thể bị phạt tiền tới 20 triệu. 

Hợp đồng giao khoán công việc cập nhật mới nhất 2020

Hợp đồng khoán việc cập nhật mới nhất 2020

Kết luận: 

Như vậy, qua bài viết này, chúng tôi đã trình bày nội dung cơ bản về hợp đồng giao khoán công việc cũng như cách viết mẫu hợp đồng này. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Vui lòng liên hệ đến Công ty kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!

Thẻ: #hopdong, #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT